Titlul proiectului: Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara  – sprijin pregătitor, Cod SMIS: 303605

 

Referitor la proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Urban Corvinia Hunedoara – sprijin pregătitor”, cod SMIS 303605, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 01 ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectiv specific ESO4.11,

Temele abordate:

 • -delimitarea teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și elaborarea Studiului de referință;
 • -principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință;
 • -identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice;
 • -prioritizarea măsurilor necesare propuse în cadrul consultărilor din teritoriu, cu precădere în ZUM;
 • -decizie finală cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și cu lista indicativă de intervenții.

 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea sărăciei și a excluziunii sociale la nivelul municipiului Hunedoara, prin implicarea comunității în dezvoltarea locală, prin consolidarea și extinderea parteneriatului public-privat și prin implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală, în contextul mecanismului DLRC.

 

* Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Identificarea nevoilor și a problemelor populației din teritoriul SDL, cu accent pe ZUM, inclusiv identificarea și validarea teritoriului SDL și a comunității marginalizate, prin realizarea unui studiu de referință și a unei analize diagnostic.

OS2: Implicarea și participarea activă a membrilor comunității în identificarea nevoilor și a intervențiilor SDL prin realizarea activităților de facilitare comunitară care includ minim 5 întruniri publice de informare și consultare.

OS3: Elaborarea unei Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative a intervențiilor în vederea reducerii sărăciei și excluziunii sociale în municipiul Hunedoara în zonele urbane marginalizate, cu scopul rezolvării problemelor identificate pe baza unui demers logic.

 

Perioada de implementare: noiembrie 2023

Valoarea totală: 205.255,00 lei

Proiect finanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

 

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program, astfel că Strategia de Dezvoltare Locală va include un ansamblu de măsuri integrate care contribuie la reducerea sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile pentru depășirea situației de excluziune socială, respectiv incluziunea și menținerea copiilor în educație, sprijin pentru vârstnici în situație de vulnerabilitate, pentru persoane de etnie romă în situații de vulnerabilitate, servicii pentru o mai bună incluziune a beneficiarilor de locuințe sociale, modernizare infrastructură școlară, socială, locuințe sociale.

 

 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Prezentarea mecanismului DLRC

 

Abordarea DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil și favorabil incluziunii.

DLRC este un instrument care se adresează unor teritorii subregionale specifice, fiind gestionat de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale.

În perioada de programare 2021-2027, în continuarea abordării din perioada de programare 2014-2020, la nivel urban, prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE.

Strategiile de Dezvoltare Locală vor adresa nevoile și problemele comunității asigurând o abordare integrată.

 

Tipuri de operațiuni care pot fi finanțate prin intermediul SDL 2023-2027

 

În conformitate cu reglementările europene și naționale, cu scop orientativ, prin Strategia de Dezvoltare Locală pot fi finanțate următoarele:

 • -Servicii/programe de tip before și after school complementar cu masă caldă ca suport educațional pentru copiii cu risc de abandon școlar/Facilitarea transportului elevilor către/de la unitățile școlare;
 • -Activități extrașcolare, cultural-recreative, sportive etc pentru beneficiarii serviciilor before și after scool;
 • -Campanii/Programe de conștientizare privind participarea la educație pentru părinți;
 • -Acțiuni de informare a persoanelor vulnerabile, dintre care romi, asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor sociale și de sănătate;
 • -Promovarea măsurilor privind combaterea discriminării în accesarea serviciilor de sănătate publică, la nivel comunitar, la nivelul instituțiilor și a altor factori implicați;
 • -Acțiuni de informare și consiliere profesională; mediere și facilitare a angajării, inclusiv prin campanii de promovare a avantajelor angajării tinerilor în rândul angajatorilor destinate încurajării participării părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală și din afara ei;
 • -Servicii sociale pentru copii/servicii sociale pentru vârstnici/măsuri de acompaniere în vederea integrării persoanelor vulnerabile/marginalizate beneficiare de locuință;
 • -Modernizarea și construcția infrastructurii preșcolară/școlară, inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare, etc/furnizarea de materiale didactice/dotări de mobilier școlar necesare pentru a ajuta elevii și profesorii să desfășoare procesul educațional;
 • -Locuințele sociale individuale și construirea de noi centre de zi sau modernizarea celor mai vechi, în funcție de nevoia identificată la nivelul comunității.