* Pentru a parcurge comunicatul de presă ocazionat de lansarea proiectului „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, vă rugăm să accesați link-ul ACESTA (PDF).

 

             ASOCIAŢIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA, în calitate de beneficiar, derulează, în baza contractului de finanţare POCU/390/5/1/123493, proiectul „SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA”, cod SMIS 123493, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiţii 9 vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului “SPRIJIN PENTRU FUNCŢIONAREA GRUPURILOR DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAŞELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puţin dezvoltate (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii).

            Valoarea totală a proiectului este de 1.628.375,00 lei, din care 1.546.956,26 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.
            Perioada de implementare a proiectului este 10 septembrie 2018 – 31 octombrie 2023.

            Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului este îndeplinirea obiectivelor SDL, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate ale municipiului, cu accent pe populația aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, pe principiul parteneriatului și implicării active a comunităților.

           Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului sunt :

1. Funcţionarea eficientă a Grupului de Acţiune Locală (GAL), concretizată cel puţin în următoarele aspecte:
• procedurarea proceselor cu accent pe lansarea apelurilor de propuneri, selecţia şi contractarea proiectelor, monitorizarea şi evaluarea lor;
• derularea eficientă a proceselor operaţionale, aplicând principiile de transparenţă, non-discriminare, eficienţă, eficacitate şi utilitate, evitarea conflictului de interese şi durabilitate;
• coerenţa operaţiunilor cu Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) şi asigurarea sustenabilităţii lor post 2023.

2. Comunitate locală animată, implicată şi participativă în activitatea GAL şi implementarea SDL, concretizată în participarea la funcţionarea GAL, la evenimente, voluntariat, iniţiative şi furnizarea de resurse.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020